اثربخشی مداخله مبتنی بر روان شناسی مثبت نگر بر خودمهارگری، سبک های خوردن و شاخص توده بدنی در زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

3 استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

4 استاد ممتاز گروه روان‌شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

مقدمه: اضافه وزن یکی از مشکلات سلامتی در تمام جوامع است. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر بر خودمهارگری، سبک­های خوردن و شاخص توده­بدنی در زنان دارای اضافه وزن انجام شد. روش: این مطالعه یک طرح نیمه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری بود. جامعه آماری مطالعه حاضر، در برگیرنده دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور رضوانشهر بود. آزمودنی­ها با استفاده از ملاک­های ورود و خروج غربال شدند. نمونه پژوهش شامل 34 فرد مبتلا به اضافه وزن بود که به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند.همه افراد نمونه، مقیاس خودمهارگری و سبک­های خوردن را تکمیل کردند. همچنین شاخص توده بدنی با تقسیم وزن (برحسب کیلوگرم) بر مجذور قد (برحسب متر) اندازه­گیری شد. مداخله مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر طی 14 جلسه در گروه آزمایش اجرا گردید و گروه کنترل هیچ درمانی را دریافت نمود. یافته­ ها: نتایج حاکی از تأثیر معنادار مداخله مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر بر خودمهارگری، سبک­های خوردن و شاخص توده­بدنی در زنان دارای اضافه وزن بود. نتیجه­ گیری: مداخلات مبتنی بر روان­شناسی مثبت­نگر در ارتقاء سلامت جسمی و روانشناختی اثرگذار هستند. بنابراین پیشنهاد می گردد که این مداخله در درمان اضافه وزن و چاقی به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of positive psychology intervention on self-control, eating styles and body mass index in overweight women

نویسندگان [English]

  • F. Ranjbar 1
  • S. Basharpour 2
  • N. Hajloo 3
  • M. Narimani 4
چکیده [English]

Objective: overweight is a health problem in every society. The current research has aimed at investigating the effectiveness of positive psychology intervention on self-control, eating styles and body mass index in the overweight women. Method:This study were a semi-experimental study with a pre-test, post-test, and follow-up. The statistical population of this study included female students of the Payame Noor University of Rezvanshahr. Subjects were screened using the inclusion and exclusion criteria. The samples of this research was 34 persons, who had overweight and randomly divided into experimental and control groups. All of the sample groups completed self-control and eating styles Scales. Also, BMI was calculated by dividing weight (kg) by height squared (m2). Positive psychology intervention was conducted during 14 sessions in experimental group while the control group did not receive any treatment. Results:The results show positive psychology intervention has significant impacts on self-control, eating styles and body mass index in the overweight women. Conclusion:Positive  psychology  interventions  are effective  to  promote physical and psychological health.Therefore, it is suggested that this intervention applies for overweight and obesity treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Positive psychology intervention
  • Self-Control
  • Eating styles
  • Body Mass Index
  • Overweight
آقاعلی نژاد، ح.؛ قراخانلو، ر.؛ فرزاد، ب. و بیاتی، م. (1392). هنجارهای اندازه­های پیکری، ترکیب بدنی و شیوع اضافه وزن و چاقی در جمعیت­های شهری ایران. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15(6)، 27-18.
 حسین خانزاده، ع.؛ همتی علمدارلو، ق.؛ آقابابایی، ح.؛ مرادی، ا. و رضایی، ص. (1390). پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت­گیری­های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری. پژوهشنامه حقوقی، 2(2)، 36-19.
رفیعی هنر، ح. و جان بزرگی، م. (1389). رابطه جهت­گیری مذهبی و خودمهارگری. مجله روانشناسی و دین، 1(42)، 39-31.
سعیدی، ض.، بهرامی احسان، ه. و علی پور، ا. (1395). خودمهارگری و سلامت: نقش تعدیل کننده شفقت خود. روانشناسی سلامت، 5(19)، 102-88.
 صالحی فدردی، ج.؛ مداح شورچه، ر. و نعمتی، م. (1390). مقایسه ساختار انگیزشی و سبک­های خوردن در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی و دارای وزن طبیعی. مجله اصول بهداشت روانی، 13(2)، 81-170.
علیپور، ا.؛ عبدخدایی، ا. و محمدی، ح. (1395). رابطه بین صبح خیزی، عاطفه مثبت و منفی، رفتار خوردن و خوردن شکلات در دانشجویان. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 22(2)، 121-112.21.
 میرزامحمدعلائینی، ا.؛ علی پور، ا.؛ نوربالا، ا.ع. و آگاه هریس، م. (1392). اثربخشی مداخله تعدیل غذا خوردن هیجانی روی اصلاح غذا خوردن هیجانی و مدیریت وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن. روانشناسی سلامت، 2(7)، 31-21
 
Aspinwall, L.G. (1998). Rethinking the role of positive affect in self-regulation. Motivation and Emotion, 22(1), 1-32.
Bolier, L., Haverman, M., Westerhof, G. J., Riper, H., Smit, F. & Bohlmeijer, E. (2013). Positive psychology interventions: A meta-analysis of randomized controlled studies. BMC Public Health, 13, 119-138.
Bray, G.A. (2004). Medical consequences of obesity. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 89(6), 2583-2589.
Bydlowski, S., Corcos, M., Jeammet, P., Paterniti, S., Berthoz, S., Laurier, C.,... Consoli, S. M. (2005). Emotion-processing deficits in eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 37(4), 321-329.
Carr, D., Friedman, M. A. & Jaffe, K. (2007). Understanding the relationship between obesity and positive and negative affect: The role of psychosocial mechanisms. Body Image, 4(2), 165-177.
Cooper, M.J., Wells, A. & Todd, G. (2004). A cognitive model of bulimia nervosa. British Journal of Clinical Psychology, 43(1), 1-16.
Curioni, C.C.  & Lourenço, P.M. (2005).  Long-term weight loss after diet and exercise: A systematic review. International Journal of Obesity, 29(10), 1168-1174.
Dallman, M.F. (2010). Stress-induced obesity and the emotional nervous system. Trends in Endocrinology and Metabolism, 21(3),159-165.
Dolhanty, J. & Greenberg, L.S. (2007). Emotion-focused therapy in the treatment of eating disorders. European Psychotherapy, 7(1), 97-116.
Dolhanty, J. & Greenberg, L.S. (2009). Emotion-focused therapy in a case of anorexia nervosa. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16(4), 336-382.
 Elmquist, J.K., Coppari, R., Balthasar, N., Ichinose, M. & Lowell, B.B. (2005). Identifying hypothalamic pathways controlling food intake, body weight, and glucose homeostasis. Journal of Comparative Neurology, 493(1), 63-71.
Emmons, R.A. & McCullough, M.E. (2003). Counting Blessings Versus Burdens: An Experimental Investigation of Gratitude and Subjective Well-Being in Daily Life. Journal of Personality and Social Psychology, 84(2), 377-389 .
Evers, C., Marijn Stok, F. & de Ridder, D. T. (2010). Feeding your feelings: Emotion regulation strategies and emotional eating. Personality & Social Psychology Bulletin, 36(6),792-804.
Fay, S. H. & Finlayson, G. (2011) Negative affect-induced food intake in non-dieting women is reward driven and associated with restrained-disinhibited eating subtype. Appetite, 56(3), 682-686.
Finer, N. (2015). Medical consequences of obesity. Medicine, 43(2), 88-93.
Fishbach, A. & Labroo, A.A. (2007). Be better or be merry: How mood affects self-control. Journal of Personality and Social Psychology, 93(2), 158-173.
Fox, J.R.E. & Power, M.J. (2009). Eating disorders and multi-level models of emotion: An integrated model. Clinical Psychology and Psychotherapy, 16(4), 240-267.
Halberstadt, J., van Strien, T., de Vet, E., Eekhout, I., Braet, C. & Seidell, J.C. (2016).The association of eating styles with weight change after an intensive combined lifestyle intervention for children and adolescents with severe obesity. Appetite, 99, 82-90.
Hou, F., Xu, S., Zhao, Y., Lu, Q., Zhang, S., Zu, P.,... Tao, F. (2013). Effects of emotional symptoms and life stress on eating behaviors among adolescents. Appetite, 68, 63-68.
Jacobi, C., Fittig, E., Bryson, S.W., Wilfley, D., Kraemer, H.C. & Taylor, C.B. (2011). Who is really at risk? Identifying risk factors for subthreshold and full syndrome eating disorders in a high-risk sample. Psychological Medicine, 41(9), 1939-1949.
Jansen, A., Schyns, G., Bongers, P. & van den Akker, K. (2016). From lab to clinic: extinction of cued cravings to reduce overeating. Physiology & Behavior, 162, 174-180.
Keller, C., Hartmann, C. & Siegrist, M. (2016). The association between dispositional self-control and longitudinal changes in eating behaviors, diet quality, and BMI. Psychology & Health, 31(11), 1311-1327.
Kottwitz, M.U., Grebner, S., Semmer, N. K., Tschan, F. & Elfering, A. (2014). Social stress at work and change in women's body weight. Industrial Health, 52(2), 163-171.
Kouvonen, A., Kivimaki, M., Cox, S. J., Cox, T. & Vahtera, J. (2005). Relationship between work stress and body mass index among 45,810 female and male employees. Psychosomatic Medicine, 67(4), 577-583.
Logel, C. & Cohen, G. L. (2012). The role of the self in physical health: Testing the effect of a values-affirmation intervention on weight loss. Psychological Science, 23(1), 53-55.
Macht, M. (2008). How emotions affect eating: A five-way model. Appetite, 50(1), 1-11.
Mann, T., Tomiyama, A. J., Westling, E., Lew, A. M., Samuels, B. & Chatman, J. (2007). Medicare’s search for effective obesity treatments: Diets are not the answer. The American Psychologist, 62(3), 220-233.
Manning, S. & Batterham, R.L. (2014). The role of gut hormone peptide YY in energy and glucose homeostasis: Twelve years on. Annual Review of Physiology, 76(1), 585-608.
Martins, C., Robertson, M.D. & Morgan, L.M. (2008). Effects of exercise and restrained eating behaviour on appetite control. Proceedings of the Nutrition Society, 67(1), 28-41.
Michopoulos, V., Powers, A., Moore, C., Villarreal, S., Ressler, K. J. & Bradley, B. (2015). The mediating role of emotion dysregulation and depression on the relationship between childhood trauma exposure and emotional eating. Appetite, 91, 129-136.
Martyn-Nemeth, P., Penckofer, S., Gulanick, M., Velsor-Friedrich, B. & Bryant, F.B. (2009). The relationships among self-esteem, stress, coping, eating behavior, and depressive mood in adolescents. Research in Nursing & Health, 32(1), 96-109.
Ng, M., Fleming, T., Robinson, M., Thomson, B., Graetz, N., Margono, C.,... Gakidou, E. (2014). Global, regional, and national prevalence of overweight and obesity in children and adults during 1980-2013: A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013. Lancet, 384(9945),766-781.
Padwal, R., Li, S.K. & Lau, D.C. (2003). Long-term pharmacotherapy for overweight and obesity: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. International Journal of Obesity and Related Metabolic Disorderes, 27(12), 1437-1446.
Picot, J., Jones, J., Colquitt, J. L., Gospodarevskaya, E., Loveman, E., Baxter, L. & Clegg, A.J. (2009). The clinical effectiveness and cost-effectiveness of bariatric (weight loss) surgery for obesity: A systematic review and economic evaluation. Health Technology Assessment, 13(41), 1-214.
Rashid, T. (2008). Positive Psychotherapy. In S. J. Lopez (Ed.), Positive psychology: Exploring the best in people (Vol. 4, pp. 187-217.( Westport, CT: Praeger
Rashid, T. (2015). Positive Psychotherapy: A strength-based approach. The Journal of Positive Psychology, 10(1), 25-40.
Raspopow, K., Matheson, K., Abizaid, A. & Anisman, H. (2013). Unsupportive social interactions influence emotional eating behaviors. The role of coping styles as mediators. Appetite, 62, 143-149.
Reed, M.B.  & Aspinwall, L.G. (1998). Self-affirmation reduces biased processing of health-risk information. Motivation and Emotion, 22(2), 99-132.
Rizzuto, D., & Fratiglioni, L. (2014). Lifestyle factors related to mortality and survival: A mini-review. Gerontology, 60(4), 327-335.
Rø, Ø., Reas, D.L. & Rosenvinge, J. (2012). The impact of age and BMI on Eating Disorder Examination Questionnaire (EDE-Q) scores in a community sample. Eating Behaviors, 13(2), 158-161.
Robertson, S. (2015). A positive psychological approach to weight loss and maintenance in obese Australian. Thesis submitted for PhD, faculty of health sciences, the University of Adelaide.
Rommel, D., Nandrino, J-L., Ducro, C., Andrieux, S., Delecourt, F. & Antoine, P. (2012). Impact of emotional awareness and parental bonding on emotional eating in obese women. Appetite, 59(1), 21-26.
Seligman, M.E.P. & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. American Psychologist, 55(1), 5-14 .
Seligman, M.E.P., Rashid T. & Parks, A. C. (2006). Positive psychotherapy. American Psychologist, 61(8), 774-788.
Sims, R., Gordon, S., Garcia, W., Clark, E., Monye, D., Callender, C., Campbell, A. (2008). Perceived stress and eating behaviors in a community-based sample of African Americans. Eating Behaviors, 9(2), 137-142.
Stutzer, A., & Meier, A. N. (2016) Limited Self-control, Obesity, and the Loss of Happiness. Health Economics, 25(11), 1409-1424.
Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pathology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72(2), 271-324.
Tice, D.M., Bratslavsky, E. & Baumeister, R.F. (2001). Emotional distress regulation takes precedence over impulse control: if you feel bad, do it!. Journal of personality and social psychology, 80(1), 53-67.
Tice, D.M., Baumeister, R.F., Shmueli, D. & Muraven, M. (2007). Restoring the self: Positive affect helps improve self-regulation following ego depletion. Journal of Experimental Social Psychology, 43(3), 379-384.
Treasure, J.L.,  Cardi, V. &   Kan, C. (2011). Eating in eating disorders. European Eating Disorders Review, 20(1), 42-49.
Tsukayama, E., Toomey, S. L., Faith, M. S. & Duckworth, A. L. (2010). Self-control as a protective factor against overweight status in the transition from childhood to adolescence. Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine, 164, 631-635.
van Strien, T., Donker, M.H. & Ouwens, M.A. (2016). Is desire to eat in response to positive emotions an 'obese' eating style: Is Kummerspeck for some people a misnomer? Appetite,100, 225-35.
Vannucci, A., Nelson, E.E., Bongiorno, D.M., Pine, D.S., Yanovski, J.A. & Tanofsky-Kraff, M. (2015). Behavioral and neurodevelopmental precursors to binge-type eating disorders: Support for the role of negative valence systems. Psychological Medicine, 45(14), 2921-2936.
Waller, G., Babbs, M., Milligan, R., Meyer, C., Ohanian, V. & Leung, N. (2003). Anger and core beliefs in the eating disorders. International Journal of Eating Disorders, 34(1), 118-124.
Whiteside ,U., Chen, E., Neighbors, C., Hunter,D., Lo, T. & Larimer, M. (2007). Difficulties regulating emotions: Do binge eaters have fewer strategies to modulate and tolerate negative affect? Eating Behaviors, 8(2), 162-169.
World Health Organization (2016). In Obesity and Overweight fact sheet. Available from: URL: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/.