بررسی فراتحلیل عوامل روان‌شناختی بروز میگرن در ایران

نوع مقاله: علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد ، مشهد، ایران

2 گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

هدف: مبانی نظری و مطالعات انجام شده حاکی از عوامل خطر روان‌شناختی در بروز و تشدید میگرن است که شناسایی این عوامل می‌تواند در درمان و پیش آگهی بیماری مذکور تأثیر داشته باشد. لذا. پژوهش حاضر با هدف بررسی مرور نظام دار و فراتحلیلی بر عوامل خطر روان‌شناختی میگرن انجام گرفت. روش: مطالعه حاضر، فراتحلیل بود. بدین منظور، تمامی پژوهش‌های ایرانی انجام شده در زمینه عوامل خطر روان شناختی بیماری میگرن، به صورت نظام مند مرور و از میان آن‌ها، پژوهش‌های دارای ملاک‌های فراتحلیل، توسط نرم افزار جامع فراتحلیل بررسی شدند. از میان 240 مطالعه مرور نظام مند شده، تعداد 29 پژوهش جهت بررسی مروری انتخاب و در نهایت 21 پژوهش که تمامی ملاک‌های مورد نظر را داشت، فرا تحلیل شدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای روان‌شناختی باورها، عواطف و اختلالات خلقی، شخصیت، استرس و راهبرد های مقابله ای، حمایت اجتماعی و کیفیت خواب با بیماری میگرن مرتبط اند. به نحوی که اندازه اثر باورها با میانگین 95/1؛ اختلالات خلقی 86/1؛ شخصیت 45/3؛ استرس و راهبرد های مقابله ای 76/2؛ حمایت اجتماعی 10/1 و کیفیت خواب 17/1 به عنوان عوامل خطر روان‌شناختی میگرن محسوب می‌شدند. میانگین اندازه اثر کلی مطالعات انجام شده برای مدل اثرات ثابت برابر با 43/17Z= و معنادار (000/0P=) و برای اثرات تصادفی برابر با 85/1 Z=و معنادار (049/0P=) بود. نتیجه گیری: با عنایت به نتایج حاصل به عنوان مقدمه ای برای شروع، ارائه یک پروتکل درمانی مبنی بر متغیرهای روان‌شناختی مذکور، جهت بهبود رفتارهای سلامت افراد میگرنی توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of Psychological Factors of Migraines in Iran

نویسنده [English]

  • Masoume Azizi 1
چکیده [English]

Aim: This study aimed to systematically review and meta-analysis of psychological risk factors migraines. Methods: This study was a meta-analysis. To this aim, the Iranian research’s in the field of psychological risk factors of migraine has criteria for a systematic review and was performed by software. The 240 study was a systematic review, 29 studies were selected to review and 21 studies that had all the required criteria, were selected for meta-analysis. Results: The results showed that the psychological beliefs, emotions and mood disorders, personality, stress and coping strategies, social support and quality of sleep were associated with migraine. Somehow that effect size of belief with average 1.95; mood disorders 1.86, personality 3.45, stress and coping strategies 2.76, social support 1.10 and sleep quality 1.17 were considered psychological risk factors for migraine. The average size of the overall impact studies for the fixed effects model was Z = 17.43 and significant (P =0.000) and the random effects was Z = 1.85 and significant (P =0.049). Conclusion: Considering the results as a prelude to starting, is recommended a treatment protocol based on the psychological variables to improve the health of migraine treatment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta-analysis
  • psychological factors
  • Migraine

- حسینی، آرزو؛ خرمایی، فرهاد؛ عصارزادگان، فرهاد؛ حسامی، امید؛ تقوی، محمدرضا؛ محمدی، نوراله (1394). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در افراد مبتلا به سردرد میگرنی، سردرد تنشی و افراد بهنجار. 4 (16): 37-49.

- رحیمیان بوگر،  اسحق؛ رستمی،  رضا (1391). نقش پیش بین عوامل روانشناختی، اجتماعی- اقتصادی و سبک زندگی در سردرد میگرنی. مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان، 7: 73-79.

- رهنمای، مریم ؛ کافی ماسوله، سیدموسی؛ برادران، مجید؛ بخشایش، بابک (1394). مقایسه باورهای غیرمنطقی، تیپ شخصیتیD و کیفیت زندگی مبتلایان به سردرد میگرنی و افراد سالم. مجله روانشنلسی سلامت. 4 (16): 5-19.

- قوجازاده، مرتضی؛ اعظمی آغداش، صابر؛ نقوی، بهزاد (1393). مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران: مطالعه مروری نظام مند (مقاله مروری). مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند. 21 (2): 142-159.      

- Andress-Rothrock D, King W, Rothrock J. (2010). An analysis of migraine triggers in a clinic-based population. Headache.50:1366–70.

- Baldacci, Filippo., Lucchesi, Cinzia., Cafalli, Martina., Poletti, Michele., Ulivi, Martina., Vedovello, Marcella., Giuntini, Martina., Mazzucchi, Sonia., Del Prete, Eleonora., Vergallo, Andrea., Nuti, Angelo., Gori, Sara. (2015). Migraine features in migraineurs with and with out anxiety–depression symptoms: A hospital-based study. Clinical Neurology and Neurosurgery.  132: 74-78.

- Cohen, Jacob. (1988). Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (2nd ed.), New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

- Curone M, Tullo V, Mea E, Proietti- Cecchini A, Peccarisi C, Bussone G. (2011), Psychopathological profile of patients with chronic migraine and medication overuse: study and findings in 50 cases. Neurol Sci 32(1): 177-179.

- Dikmen, Pinar Yalinay ., Yavuz, Burcu Goksan. , Aydinlar, Elif Ilgaz . (2015). The relationships between migraine, depression, anxiety, stress, and sleep disturbances. Acta Neurologica Belgica. 115(2): 117-122.

- Dodick DW. (2009). Review of comorbidities and risk factors for the development of migraine complications (infarct and chronic migraine) Cephalalgia. 29(3):7–14.

- Goadsby PJ. (2007). Recent advances in understanding migraine mechanisms, molecules and therapeutics. Trends Mol Med.13:39–44.

- Harnod , Tomor., Wang, Yu-Chiao., Kao, Chia-Hung. (2015). Higher risk of developing a subsequent migraine in adults with nonapnea sleep disorders: A nationwide population-based cohort study. European Journal of Internal Medicine,  26 (4):  232-236.

- Herpertz, Sabine C., Herzog, Wolfgang., Taubner, Svenja.  (2016). Prevention of mental and psychosomatic disorders in occupational and training settings. Mental Health & Prevention,  4, (1):1-2.

- Herzog, Annabel., Voigt, Katharina., Meyer, Björn., Wollburg, Eileen., Weinmann, Nina., Langs, Gernot., Löwe,  Bernd . (2016). Psychological and interactional characteristics of patients with somatoform disorders: Validation of the Somatic Symptoms Experiences Questionnaire (SSEQ) in a clinical psychosomatic population. Journal of Psychosomatic Research,  78 (6):   553-562.

- Hooman, HA (2015). A Practical Guide qualitative research. Tehran's side. (Persian).

- Hooman. H. (2009). A practical guide to meta-analysis in scientific research . Tehran: Samt. (Persian).

- Lu , Jun ., Cheng, Lei ., Lau,  Kah Chun ., Tyo, Eric ., Luo, Xiangyi ., Wen, Jianguo .,  & Curtiss, Larry A. (2014). Effect of the size-selective silver clusters on ​lithium peroxide morphology in lithium–oxygen batteries. Nature Communications. 5: 48-95.

- Ma, Wenhua., Li, Na., An, Yonghui., Zhou, Changpeng., Bo, Changwen ., Zhang, Guangyu. (2016). Effects of Temozolomide and Radiotherapy on Brain Metastatic Tumor: A Systematic Review and Meta-Analysis. World Neurosurgery,  92, 197-205.

   -Nash JM, Thebarge RW. (2006). Understanding psychological stress, its biological processes, and impact on primary headache. Headache.46:1377–86.

    - Pang, J., Zhang, Z., Zheng, T.-Z., Bassig, B. A., Mao, C., Liu, X., Peng, Y. (2016). Green Tea Consumption And Risk Of Cardiovascular And Ischemic Related Diseases: A Meta-Analysis. International Journal Of Cardiology, 202, 967–974.

 - Peterlin BL, Katsnelson MJ, Calhoun AH. (2009).The associations between migraine, unipolar psychiatric comorbidities, and stress-related disorders and the role of estrogen. Curr Pain Headache Rep.13:404–12.

 - Radat, F. (2013). Stress et migraine. Revue Neurologique, 169 (5): 406-412.

- Sauro KM, Becker WJ. (2009). The stress and migraine interaction. Headache. 49:1378–86.

- Stovner L, Hagen K, Jensen R, Katsarava Z, Lipton R, Scher A,. (2007). The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide. Cephalalgia.27:193–210.

- Tommaso, Marina., Federici, Antonio., Loiacono, Anna., Delussi, Marianna., Todarello, Orlando. (2014). Personality  profiles and coping styles in migraine  patients with fibromyalgia comorbidity. Comprehensive Psychiatry,  55 (1):  80-86.

 - Wacogne C, Lacoste JP, Guillibert E, Hugues FC, Le Jeunne C. (2003). Stress, anxiety, depression and migraine. Cephalalgia.23:451–5.

 - Wöber C, Wöber-Bingöl C. (2010). Triggers of migraine and tension-type headache. Handb Clin Neurol.97:161–72.

 - Yadav RK, Kalita J, Misra UK. (2010). A study of triggers of migraine in India. Pain Med.11:44–7.