مقایسه استرسورها و شیوه های مقابله در بیماران مبتلا به بیماری های پوستی و افراد بهنجار

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روانشناسی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی. تهران. ایران.

2 کارشناس ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی. قزوین. ایران.

چکیده

مقدمه: تحقیق حاضر با هدف بررسی استرسورها و شیوه‌های مقابله در افراد مبتلا به بیماری‌های پوستی و افراد بهنجار صورت گرفته است. روش: نوع تحقیق علی ـ مقایسه‌ای بوده است. حجم نمونه 100 نفر بیمار و 100 از افراد بهنجار بود که به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از مقیاس راهبردهای مقابله لازاروس و پرسش‌نامه رویدادهای زندگی پیکل استفاده شد. برای آزمون فرضیه‌ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری استفاده گردید. یافته‌ها: نتایج تحقیق نشان داد که ازنظر فراوانی استرسورها بین دو گروه تفاوتی وجود ندارد، ولی گروه بیمار ارزیابی بالاتری از شدت استرس داشتند. همچنین در شیوه‌های مقابله تنها در مقابله ارزیابی مجدد مثبت بین دو گروه تفاوت معنادار مشاهده گردید و افراد بهنجار در ارزیابی مثبت مجدد نمرات بالاتری از گروه بیمار کسب کردند. در سایر شیوه‌های مقابله تفاوت معناداری مشاهده نشد. نتیجه‌گیری: یافته‌های تحقیق می‌تواند برای برنامه‌ریزی در حوزه بهداشت روانی و درمان بیماران مبتلا به اختلالات پوست مورد استفاده قرار گیرد. 

عنوان مقاله [English]

Compare stressors and coping strategies in patients with skin diseases and normal individuals

نویسندگان [English]

  • Sadegh Nasri 1
  • Mahboubeh yalan 2
1 Assistant professor of Psychology, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
2 M.A in Clinical Psychology, Islamic Azad University, Ghazvin, Iran.
چکیده [English]

 Objective: The present study was conducted in order to investigate stressors and coping Strategies in patients suffering from skin diseases and in normal persons. Method: The research method was causal-comparative. The sample consisted of 100 patients and 100 normal people. For the data collection, two instruments of Coping Strategies Scale of Lazarus, and Paykel Life Event Inventory were used. Multivariate Analysis of Variance was used for testing of Hypothesis. Findings: The findings of the study indicated that there was no significant difference on stressors of the members of the two groups and the two groups were only different in appraisal intensity of stress. It means that the mean of stress appraisal in the patient group was higher than the normal group. In addition, among the coping strategies, there was a significant difference between the two groups only with regard to positive reassessment coping, i.e., normal people obtained higher scores than the patient group in the positive reassessment. But in the other copies strategies, no significant difference was observed. Conclusion: The findings of the study can be used to intervene in the mental health and treatment of skin diseases.

آزاد، ح (1381). آسیب‌شناسی روانی 1، تهران: نشر بعثت.
انصار، ا؛ جهانگرد، ل و پهلوانی، پ (1392)، «کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پسوریازیس ولگاریس: مطالعه مورد ـ شاهدی»، نشریه پوست و زیبایی، دوره 4، شماره 3، ص 113-119.
تلوزاد، م (1385). «اختلالات روان‌تنی (سایکوسوماتیک)»، نشریه بهداشت و تندرستی. آبان. شماره 176.
خدایاری فرد، م و پرند، ا (1385). استرس و روش‌های مقابله با آن. تهران: دانشگاه تهران.
درمیانی طباطبایی، ف (1382). «مقایسه شاخص‌های اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به لیکن پلان و پسوریازیس». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
رضایی، ک؛ جبرئیلی، ر؛ مشکوه السادات، م. ه؛ دلفان، ب و طراحی، م. ج (1383). «مقایسه تأثیر گل گاوزبان و کورتون بر بهبودی و عود درماتیت اتوپیک». یافته. دوره 6. صفحه 24-19.
سادوک، وی و کاپلان، اچ (2007). خلاصه روان‌پزشکی. علوم رفتاری/روان‌پزشکی بالینی 2. ترجمه فرزین رضاعی، تهران، انتشارات ارجمند.
علیزاده فرد، س (1391). «بررسی رابطه الکسی تایمیا و بیماری زخم معده: آیا پرخاشگری یک تغییر واسطه‌ای است»؟ فصلنامه علمی پژوهشی روانشناسی سلامت، شماره 4، صفحه 81-71.
قربانی بیرگانی، ع؛ عابدی، پ؛ زارع، ک و اسدپور، س (1391). «بررسی اثر داروی بربرین بر روی بیماران مبتلا به پسوریازیس». مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، صفحه 15.
محرم نژاد، ن و تهرانی، م (1382). «بررسی اثر تجویز ویتامین "E" خوراکی بر کاهش عوارض حاد پوستی مخاطی و سیستمیک در پسوریازیس». مجله پزشکی کوثر. دوره 8. صفحه 215-219.
موسوی نسب، م. ح و تقوی، م. ر (1386). «تأثیر ارزیابی استرس و راهبردهای رویارویی در سلامت روان». مجله پزشکی هرمزگان. دوره یازدهم. صفحه 83-90.
وفایی بوربور، ص (1387). «نقش جهت‌گیری دینی و مقابله‌های مذهبی در استرس شغلی دبیران زن شهرستان همدان». کارشناسی ارشد. دانشگاه تربیت مدرس همدان.
Beresford, S. P. (2013). The Psychological and Social Impact of Skin Disorders on People’s Lives. Officers and Special Advisers of the APPGS. All Party Parliamentary Group on Skin. London.
Costa, P. T. & McCare, R. R. (1986). "Cross-studies of personality in a national sample". Psychology and aging N 1, PP: 140-143.
Hall, J.M.F. & Harlan, J. (2012). "Psychological Stress and the Cutaneous Immune Response: Roles of the HPA Axis and the Sympathetic Nervous System in Atopic Dermatitis and Psoriasis". Dermatology Research and Practice. Volume August, PP: 1-11.
Kathi, L., Heffner, K.L., Kiecolt-Glasser, J.K., Glaser, R., Malarkey, W.B. & Marshall, G.D. (2014). "Stress and anxiety effect on positive skin test response in young adults with allergic rhinitis. Annals of Allergy", Asthma & Immunology, July, Issue 1, Volume 113, PP: 13-18.
Orion, E. & Wolf, R. (2013). "Psychological factor in skin diseases: Stress and skin Facts and controversies". Clinics in Dermatology, November-December, Issue 6, Volume 31 PP: 707-711.
Schmitt, J. E. & Ford. D. (2007). "Understanding the relationship between objective disease severity, psoriatic symptoms, illness-related stress, health-related quality of life and depressive symptoms in patients with psoriasis". General Hospital Psychiatry, April, Volume 29, Issue 2, PP: 134-140.
Shenefelt, D. P. (2010). "Psychological interventions in the management of common skin conditions", Psychology Research and Behavior Management, 3, PP: 51-63.
Walker, C. & Apadopoulos, L. (2005). Psychodermatology: The Psychological Impact of Skin Disorders. Cambridge University Press: New York