پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد

نوع مقاله : علمی- پژوهشی


عنوان مقاله [English]

پیش‌بینی کیفیت زندگی و سلامت روان بر اساس میزان بخشش و کینه در سالمندان شهرکرد