بررسی اثربخشی شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر ارتقاء خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و عملکرد جنسی سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون (PD)

نوع مقاله: علمی- پژوهشی


عنوان مقاله [English]

بررسی اثربخشی شناخت رفتار درمانگری سالمندی (CBTO) بر ارتقاء خودکارآمدی، سازگاری اجتماعی و عملکرد جنسی سالمندان مبتلا به بیماری پارکینسون (PD)