تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تمرینات ساخت و‌ساز روانی و جسمانی یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان شناختی بانوان انجام شد.
روش: به منظور انجام این پژوهش، 30 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب و با جایگزینی تصادفی در گروههای آزمایشی و کنترل گمارده شدند (15 نفردر گروه آزمایش و 15 نفردر گروه کنترل). گروه آزمایش از بین داوطلبان شرکت در کلاس یوگا بصورت تصادفی انتخاب شد و گروه کنترل نیز که از نظر دو متغیر سن و میزان تحصیلات با گروه آزمایش همسان شده بود، بصورت تصادفی برگزیده شد. از آزمون پارامتریک تحلیل کواریانس جهت تحلیل یافته‌ها استفاده شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کواریانس میزان تاثیر تمرینات یوگا را بر تاب‌آوری 67/0 نشان داد. در سلامت عمومی میزان تاثیر 457/0 نشان داده شده است. نتایج این پژوهش با یافته‌های قبلی همخوانی دارد و نشان می‌دهد که تمرینات یوگا بر افزایش تاب‌آوری (05/0P

عنوان مقاله [English]

تأثیر یوگا بر تاب‌آوری و مولفه‌های بهزیستی روان‌شناختی بانوان شهر اصفهان حمید کمرزرین*، مژگان شوشتری**، محبوبه‌ بدری‌پور***، فخرالسادات خسروانی****

نویسندگان [English]

  • H kamarzarin
  • M shoushtari
  • M badripour
  • F khosravani