مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

چکیده

چکیده
هدف: این پژوهش با هدف بررسی و مقایسۀ اثربخشی گروه­ درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی بر کاهش شاخص تودۀ بدنی (BMI) و بهبود کیفیت زندگی در زنان دارای اضافه وزن صورت گرفته است.
 
روش: بدین منظور از میان زنان داوطلب، 26 نفر براساس معیارهای ورود- خروج انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه جایگزین شدند (گروه­درمانگری با اصلاح سبک زندگی و گروه ­درمانگری شناختی). آزمودنی­های دو گروه قبل از مداخله و پایان ماه­های چهارم و هفتم به گویه­های پرسشنامه کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی پاسخ دادند و BMI آنها نیز محاسبه شد. داده­های جمع­آوری شده با استفاده از نسخه شانزدهم نرم­افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون تحلیل واریانس با اندازه­گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
 
یافته­ها: هر دو مداخله اصلاح سبک زندگی و شناختی به کاهش BMI و بهبود کیفیت زندگی و بهزیستی مرتبط با چاقی می­انجامند (05/0>P). اما دو مداخله در اصلاح متغیرهای پژوهش تفاوت معناداری با هم نداشتند (05/0 
نتیجه­گیری: نتیجه­گیری کلی این است که دو مداخله با اصلاح باورهای مخرب و رفتارهای نارساکنش­ور افراد درباره غذا خوردن به بهبود کنش­وری جسمی و کاهش ناراحتی بدنی همراه با اصلاح شاخص­های اضافه وزن منجر می­شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Effectiveness on Life- style Modification and Cognitive Group Therapy to Weight Management and Quality of Life Enhancement

نویسندگان [English]

  • M agah heris
  • A alipour
  • M janbozorgi
  • E mousavi
  • SH noohi
چکیده [English]

 


Abstract
Aim: This study  aimed to comparing the effectiveness of life- style modification and cognitive group therapy to weight reduction and improving the quality of life.
 
Method: Hence, among volunteers to interventions, 26 participants regarding to exclude- include criteria were participated on this study randomly assigned into two groups. All the items of quality of life and overweight: the obesity related well- being questionnaire were filled out by all the participants prior to, 4 months, and seven months later than onset of the interventions, and their BMI were calculated, too. Gathering data were analyzed by 16th version of SPSS, and by applying repeated measures method.
 
Results: Finding  revealed that both life- style modification group therapy and cognitive group therapy significantly reduced BMI and improving quality of life (p<0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Group Therapy
  • Life-Style Modification
  • Cognitive Group Therapy
  • BMI