نویسنده = عباس باقری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی عوامل مرتبط با اقدام به خودکشی در افراد میانسال و سالمند

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 81-92

فریده خدابنده؛ احمد علی نوربالا؛ صبا کاهانی؛ عباس باقری