نویسنده = حمید پورشریفی
تعداد مقالات: 3
2. رابطه ناگویی خلقی و کیفیت زندگی در بیماران با شکایت درد مراجعه به درمانگاه های پزشکی و افراد سالم

دوره 5، شماره 19، پاییز 1395، صفحه 57-68

نوشین پیشوا؛ اعظم بیانلو؛ حمید پورشریفی؛ طاهره یاوری


3. مقایسه اثربخشی درمان روابط بین شخصی و مدیریت هیجانی در کاهش وزن زنان چاق و دارای اضافه وزن

دوره 4، شماره 15، پاییز 1394، صفحه 49-74

عذرا زبردست؛ محمدعلی بشارت؛ رضا پورحسین؛ هادی بهرامی احسان؛ حمید پورشریفی