نویسنده = الهام موسوی
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر برنامه جدید لرن (LEARN) در کاهش استرس ادراک شده و نگرانی دانشجویان

دوره 3، شماره 10، تابستان 1393، صفحه 47-63

الهام موسوی؛ احمد علی پور؛ مژگان آگاه هریس؛ حسین زارع


2. اعتبار و روایی مقیاس خوداثربخشی ورزش کردن در افراد دارای اضافه وزن و چاق

دوره 2، شماره 5، بهار 1392، صفحه 34-47

مژگان آگاه هریس*؛ الهام موسوی؛ مسعود جان بزرگی؛ زیبا ایرانی


3. مقایسه تأثیر گروه درمانگری مبتنی بر اصلاح سبک زندگی و گروه درمانگری شناختی در مدیریت وزن و ارتقای کیفیت زندگی زنان دارای اضافه وزن

دوره 1، شماره 1، بهار 1391، صفحه 68-80

مژگان آگاه هریس؛ احمد علیپور؛ مسعور جان بزرگی؛ الهام موسوی؛ شهناز نوحی